Podmínky použití

Poslední aktualizace 4. října 2022:

Smluvní podmínky

Před použitím našich webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky používání a služby, včetně, bez omezení, následujících: shortsdown.com.

Tento dokument uvádí smluvní podmínky („Podmínky“), na základě kterých shortsdown.com („my“ nebo „my“) vám bude poskytovat službu na svých webových stránkách, aplikacích a souvisejících službách (souhrnně „Služba“). V tomto dokumentu se výrazy „vy“ nebo „váš“ vztahují na vás, jakýkoli subjekt, který zastupujete, vaši nebo jeho zástupci, nástupci, nabyvatelé a přidružené společnosti a další vašich nebo jejich zařízení.

Návštěvou, přístupem, používáním, stahováním, kopírováním, instalací a/nebo připojením (souhrnně „používáním“) služby, přečetli jste si, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi těmito podmínkami Použití. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, PAK VÁM JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY A SLUŽBU MUSÍTE PŘESTAT POUŽÍVAT.

Tyto podmínky také zahrnují určitá omezení odpovědnosti a právní zřeknutí se odpovědnosti, která omezují naše závazky. Jinými slovy, používání Služby je na vaše vlastní riziko a my žádné nepředpokládáme odpovědnost nebo poskytovat jakékoli záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané, s ohledem na službu.

Práva k duševnímu vlastnictví

Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Nesmíte porušovat autorská práva, ochranná známka nebo jiná vlastnická informační práva jakékoli strany. Můžeme podle vlastního uvážení odstranit jakýkoli obsah (nebo omezit používání služby s jakýmkoli obsahem), o kterém máme důvod se domnívat porušuje jakákoli práva duševního vlastnictví ostatních a může ukončit vaše používání služby pokud takový obsah odešlete. Nesete plnou odpovědnost za veškeré činy související s médii data stažená prostřednictvím naší služby.

Pokud není uvedeno jinak, jsou stránky naším majetkem a veškerý zdrojový kód, databáze, funkčnost, software, návrhy webových stránek, zvuk, video, text, fotografie a grafika na Stránkách (souhrnně „Obsah“) a obsažené ochranné známky, servisní značky a loga v nich (dále jen „známky“) vlastníme nebo kontrolujeme nebo máme licenci a jsou chráněny zákony o autorských právech a ochranných známkách a různá další práva duševního vlastnictví a nekalá soutěž zákony Spojených států amerických, mezinárodní zákony o autorských právech a mezinárodní úmluvy. Obsah a Značky jsou poskytovány na Stránce „TAK JAK JSOU“ pouze pro vaši informaci a osobní použití. Kromě jako výslovně uvedeno v těchto Podmínkách použití, nesmí být kopírována žádná část stránek ani žádný obsah nebo značky, reprodukováno, agregováno, znovu publikováno, nahráno, zveřejněno, veřejně zobrazeno, zakódováno, přeloženo, přenášeny, distribuovány, prodávány, licencovány nebo jinak využívány pro jakýkoli komerční účel bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.

Uživatelská prohlášení

Používáním stránek prohlašujete a zaručujete, že: (1) máte právní způsobilost a souhlasíte dodržovat tyto Podmínky použití; (2) nejste nezletilý v jurisdikci, ve které máte bydliště, nebo pokud jste nezletilí, dostali jste rodičovský souhlas k používání webu; (3) nebudete mít přístup k Web prostřednictvím automatizovaných nebo jiných než lidských prostředků, ať už prostřednictvím robota, skriptu nebo jinak; (4) budete nepoužívat stránky k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům; a (5) vaše používání stránek nebude porušovat jakýkoli platný zákon nebo nařízení.

Zakázané činnosti

Na stránky nesmíte přistupovat ani je používat k žádnému jinému účelu, než pro který jsme stránky vytvořili dostupný. Stránky nesmí být používány ve spojení s žádným komerčním úsilím kromě těch, které jsou námi výslovně schváleny nebo schváleny.

Jako uživatel stránek souhlasíte, že nebudete:

  1. Systematicky získávat data nebo jiný obsah z webu za účelem přímého vytvoření nebo kompilace nebo nepřímo sbírku, kompilaci, databázi nebo adresář bez písemného povolení od nás.
  2. Znevažovat, pošpiňovat nebo jinak poškozovat podle našeho názoru nás a/nebo stránky.
  3. Zapojte se do neoprávněného rámování nebo odkazování na stránky.
  4. Zasahovat, narušovat nebo vytvářet nepřiměřenou zátěž na Stránkách nebo sítích či službách připojený k webu.
  5. Zkopírujte nebo přizpůsobte software stránek, včetně, ale bez omezení na Flash, PHP, HTML, JavaScript nebo jiný kód.
  6. Dešifrujte, dekompilujte, rozeberte nebo zpětně analyzujte jakýkoli software, který je nebo obsahuje jakýmkoli způsobem tvoří součást webu.
  7. Používejte stránky jako součást jakéhokoli úsilí soutěžit s námi nebo jinak používat stránky a/nebo stránky Obsah pro jakékoli úsilí generující příjmy nebo komerční podnikání.
Zásady ochrany osobních údajů

Uchováváme samostatné Zásady ochrany osobních údajů a váš souhlas s těmito Podmínkami také znamená, že je máte přečíst a porozumět zásadám ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit zveřejněním takových změn ve Službě nebo na našich webových stránkách. Žádné další oznámení vám nesmí být zasláno o případných změnách. Vaše další používání Služby po těchto dodatcích bude považováno za berete na vědomí Zásady ochrany osobních údajů a že jste si je přečetli a rozumíte jim.

Berete na vědomí, že můžeme shromažďovat a používat technická data a související informace, včetně nikoli však pouze technické informace o vašem zařízení, systému a aplikačním softwaru a periferní zařízení, která jsou pravidelně shromažďována za účelem usnadnění poskytování aktualizací služby.

Berete na vědomí, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme přistupovat, uchovávat a zveřejňovat vaše informace, pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že takový přístup, uchování popř zveřejnění je pro nás přiměřeně žádoucí nebo nezbytné.

Termín a ukončení

Tyto Podmínky používání zůstávají v plné platnosti a účinnosti, dokud tuto stránku používáte. BEZ OMEZENÍ JAKÉHOKOLI JINÝCH USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ, VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA SVÉ VÝHRADNÍ UVÁŽENÍ A BEZ UPOZORNĚNÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI ODMÍTNUTÍ PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK (VČETNĚ BLOKOVÁNÍ URČITÝCH IP adres ADRESY), JAKÉKOLI OSOBE, Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEBO BEZ DŮVODU, VČETNĚ BEZ OMEZENÍ PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY OBSAŽENÉ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ NEBO JAKÉKOLI PLATNÉ ZÁKON NEBO NAŘÍZENÍ. MŮŽEME UKONČIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ NEBO ÚČAST NA STRÁNKÁCH NEBO SMAZAT JAKÝKOLI OBSAH NEBO INFORMACE, KTERÉ JSTE KDYKOLI BEZ VAROVÁNÍ ZVEŘELILI, PODLE NAŠÍHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ.

Modifikace a přerušení

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit, upravit nebo odstranit obsah těchto stránek z jakéhokoli důvodu podle našeho výhradního uvážení bez upozornění. O žádném vám nesmí být zasláno žádné další oznámení dodatky. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE VAŠE DALŠÍ POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY PO TAKOVÝCH ZMĚNÁCH BUDE PŘIJÍMEJTE TAKOVÉ ZMĚNY, BEZ OHLEDU NA TO, JAK JSTE JE SKUTEČNĚ PŘEČETLI.

Vyhrazujeme si také právo upravit nebo ukončit provoz celé stránky nebo její části bez upozornění na adrese kdykoliv. Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo zrušení webu.

Nemůžeme zaručit, že stránky budou dostupné po celou dobu. Můžeme zažít hardware, software nebo jiné problémy nebo potřeba provádět údržbu související se stránkou, což má za následek přerušení, zpoždění nebo chyby. Vyhrazujeme si právo změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, ukončit nebo jinak upravit stránky kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu bez upozornění. Vy souhlasíme s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození nebo nepříjemnosti způsobené vámi nemožnost přístupu na stránky nebo jejich používání během jakéhokoli výpadku nebo přerušení webu. Nic dovnitř tyto Podmínky použití budou vykládány tak, že nás zavazují udržovat a podporovat stránky nebo je dodávat jakékoli opravy, aktualizace nebo vydání v souvislosti s tím.

Zřeknutí se odpovědnosti

STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY TAK JAK JSOU A JAK JSOU DOSTUPNÉ. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE STRÁNKY POUŽÍVÁTE A NAŠE SLUŽBY BUDOU NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE VŠEHO ZŘÍKÁME ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, V SOUVISLOSTI S STRÁNKAMI A VAŠÍM JEJICH POUŽÍVÁNÍM, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAH STRÁNEK NEBO OBSAH JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK PROPOJENÝCH S STRÁNKAMI A NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ANI ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI (1) CHYBY, CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI OBSAHU A MATERIÁLŮ, (2) OSOBNÍ ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU, JAKÉKOLI POVAHY, VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY, (3) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K NAŠIM ZABEZPEČENÝM SERVERŮM A/NEBO JAKÉKOLIV OSOBNÍ INFORMACE A/NEBO FINANČNÍ INFORMACE V TOM ULOŽENÉ, (4) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO UKONČENÍ PŘENOS NA STRÁNKU NEBO ZE STRÁNKY, (5) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ A PODOBNÉ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENÁŠENÉ NA STRÁNKY NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY JAKÉKOLI TŘETÍ STRANOU, A/NEBO (6) JAKÉKOLI CHYBY ČI NEDOSTATKY V JAKÉKOLI OBSAH A MATERIÁLY NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAH ZVEŘEJNĚNÝ, PŘENÁŠENÝ NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÝ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY. NEZARUČUJEME, NEDOPORUČUJEME, ZÁRUKA NEBO PŘEVZETÍ ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÝKOLI PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANÉ NEBO NABÍZENÉ TŘETÍM STRANY PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY, JAKÉKOLI HYPERLINKOVANÉ WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY ČI MOBILNÍ APLIKACE UVEDENÉ V ŽÁDNÝ BANNER ANI JINÁ REKLAMA A MY NEBUDEME STRANAMI ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEBUDEME ODPOVĚDNÍ ZA MONITOROVÁNÍ JAKÝCHKOLI TRANSAKCÍ MEZI VÁMI A JAKÝKOLI TŘETÍ STRANA POSKYTOVATELŮ PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB. TAK JAKO PŘI ZAKOUPENÍ PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIUM NEBO V JAKÉKOLI PROSTŘEDÍ BYSTE MĚLI POUŽÍVAT VAŠE NEJLEPŠÍ ÚSUDEK A CVIČENÍ OPATRNĚ, KDE JE TO VHODNÉ.

Omezení odpovědnosti

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDEME MY ANI NAŠI ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI ODPOVĚDNÍ VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO TRESTNÉ ŠKODY, VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY VÝNOSŮ, ZTRÁTY DAT NEBO JINÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY, I KDYŽ NÁM BYLI UPOZORNĚNY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

Odškodnění a propuštění

Tímto souhlasíte s tím, že nás odškodníte a ochráníte nás před jakýmikoli a všemi škodami a třetími stranami nároky a výdaje, včetně poplatků za právní zastoupení, vyplývající z vašeho používání služby a/nebo z vaše porušení těchto podmínek.

V případě, že budete mít spor s jedním nebo více dalšími uživateli nebo jakoukoli třetí stranou, vy tímto nás, naše úředníky, zaměstnance, zástupce a právní nástupce zbavujete nároků, požadavků a škody (skutečné i následné) jakéhokoli druhu nebo povahy, známé i neznámé, podezřelé a netušené, zveřejněné a nezveřejněné, vyplývající z takových sporů nebo s nimi jakkoli související a/nebo služba.